GDPR

Petr Škrobánek

IČO: 45198471
se sídlem: Slezská 77, Malé Hoštice 747 05

Informace a přístup k osobním údajům dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce: Petr Škrobánek, IČO: 45198471, se sídlem: Slezská 77 Malé Hoštice 747 05.
 2. Subjekty údajů: zaměstnanci, klienti, dodavatelé správce.
 3. Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy.
 4. Účely zpracování: poskytování služeb.
 5. Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právních a zákonných povinností.
 6. Oprávněné zájmy správce: správce neprovádí přímý marketing.
 7. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává.
 8. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt.
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má model určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu kamenictvislezska@seznam.cz. V případě, že se model domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 10.  Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
 11. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

© kamenictvislezskaostrava.cz